Nghiên cứu đánh giá giữa kỳ của Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT)

Tổng quan

MDRI hợp tác với Công ty Cowatersogema International đồng thực hiện dịch vụ tư vấn cho Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT). Dự án GREAT là một sáng kiến do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ và được quản lý bởi Công ty Cowatersogema International, nhà thầu do DFAT chỉ định. Dự án nỗ lực giúp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận các cơ hội kinh tế, tự quyết định sự tham gia của họ, được công nhận cho những đóng góp và nhận được lợi ích kinh tế công bằng. Trong đó, MDRI đảm nhiệm hoạt động đánh giá giữa kỳ theo cấp độ dự án cho 34 dự án trong khuôn khổ dự án GREAT. rong đó, MDRI đảm nhiệm hoạt động đánh giá giữa kỳ theo cấp độ dự án cho 34 dự án trong khuôn khổ dự án GREAT.

Mục đích chính của nghiên cứu gồm:

Ghi nhận những thay đổi mà các dự án mang lại, so sánh với Chuỗi Kết quả dự kiến; thay đổi trong thực hành sản xuất và kinh doanh của những người hưởng lợi – tập trung vào phụ nữ dân tộc thiểu số
Đưa ra đề xuất giúp ban quản lý dự án GREAT và các đối tác dự án cải thiện kết quả dự án, tìm ra những cách tiếp cận hiệu quả nhất để từ đó tạo ra kết quả và tác động bền vững mang tính lâu dài.

Nhiệm vụ chính:

Xây dựng bộ công cụ đánh giá, bao gồm công cụ định tính và định lượng
Thực hiện khảo sát thu thập thông tin định lượng ở cấp độ hộ gia đình đối với người thụ hưởng của 34 dự án
Nguồn ảnh minh họa: https://equality.aus4vietnam.org/wp-content/uploads/2020/07/Veg-sector-overviewTV.pdf
Phân tích dữ liệu thu thập được, biên soạn báo cáo đánh giá và công bố kết quả đánh giá tới công chúng

Thời gian

11/2020-03/2021

KHÁCH HÀNG