Khảo sát tình hình cư trú tại Việt Nam

Tổng quan

TỔNG QUAN
Ngân hàng Thế giới đang thực hiện một nghiên cứu về hệ thống hộ khẩu tại Việt Nam. Nghiên cứu này đặt yêu cầu tổ chức một cuộc khảo sát mới về hộ gia đình tập trung vào việc làm, phúc lợi hộ gia đình, sử dụng dịch vụ công (đi học, sử dụng y tế công bao gồm tỉ lệ tiêm vắc xin và sử dụng dịch vụ chăm sóc trước khi sinh), chi phí tiếp cận dịch vụ ông và tình trạng đăng ký hộ khẩu.

MDRI thực hiện cuộc khảo sát này với tổng số mẫu lên đến 5000 gồm những người dân thuộc tất cả các loại hình cư trú, cả các hộ gia đình và cá nhân. Cuộc khảo sát quy mô lớn này sẽ được tiến hành ở 5 tỉnh: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và Đăk Nông.

Những tỉnh này đều nằm trong số những tỉnh có tỉ lệ nhập cư cao nhất theo ước tính từ Điều tra dân số 2009.

Thời gian

03/2015 – 08/2016

KHÁCH HÀNG