Dự án mã hoá dữ liệu ghi hình lớp học thuộc dự án RISE

Tổng quan

Dự án Nghiên cứu Cải thiện Hệ thống Giáo dục ở Việt Nam (RISE Việt Nam) là một chương trình nghiên cứu đa ngành và nghiên cứu thể chế được thực hiện trong giai đoạn 2016-2022. Chương trình nhằm tìm hiểu các yếu tố quyết định thành tích học tập
của học sinh Việt Nam ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, rút ra bài học cho các quốc gia đang phát triển khác và cung cấp các bằng chứng khoa học hỗ trợ cải thiện hệ thống giáo dục của Việt Nam. MDRI phối hợp với nhóm nghiên cứu RISE Việt Nam tại Đại học Minnesota và các tổ chức/trường đại học khác trên thế giới và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) thu thập dữ liệu định lượng và định tính hàng năm ở khắp 23 tỉnh thành.
Dự án Mã hoá dữ liệu ghi hình lớp học thuộc chương trình RISE Việt Nam. Sau 7 tháng, qua 4 vòng thu thập dữ liệu, nhóm gồm 15 quan sát viên đã sử dụng công cụ Teach – một công cụ quan sát lớp học do Ngân hàng Thế giới phát triển để mã hoá gần 4.000
video. Nhóm quan sát và mã hoá thời gian giáo viên tổ chức hoạt động học tập và sự tham gia của học sinh vào các hoạt động đó. Khi sử dụng công cụ Teach, các quan sát viên có thể đo lường một cách toàn diện chất lượng của các hoạt động giảng dạy nhằm
nuôi dưỡng các kỹ năng nhận thức và kỹ năng cảm xúc xã hội của trẻ. Phân tích bộ dữ liệu này giúp tăng cường sự hiểu biết về thực tiễn giảng dạy ở Việt Nam và mối liên hệ giữa chất lượng giảng dạy và chất lượng học tập và giúp xây dựng các chiến lược phát triển chuyên môn của giáo viên dựa trên các bằng chứng khoa học.

Nhiệm vụ chính:

  • Tham gia chương trình đào tạo CITI – chương trình đào tạo trực tuyến về đạo đức nghiên cứu.
  • Tham gia khoá đào tạo sử dụng bộ công cụ Teach với nhóm phát triển bộ công cụ của Ngân hàng thế giới.
  • Dịch cuốn Sổ tay cho quan sát viên và khung chấm điểm sang tiếng Việt.
  • Tuyển dụng quan sát viên, tổ chức đào tạo và tổ chức kỳ thi Kiểm tra độ tin cậy cho quan sát viên.
  • Xây dựng quy trình làm việc cho quan sát viên.
  • Đảm bảo độ tin cậy giữa các quan sát viên bằng cách phân công ngẫu nhiên 20% video gốc cho quan sát viên để mã hoá kép.
  • Theo dõi và giám sát tiến độ công việc của quan sát viên để đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.
  • Quản lý dữ liệu và tạo bộ dữ liệu sạch cho cả video gốc và video được mã hoá kép cho mỗi vòng thu thập dữ liệu.

 

Nguồn ảnh minh họa: Báo dân sinh

Thời gian

11/2021 – 05/2022

KHÁCH HÀNG