Điều tra đầu kì về tăng cường cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn ở Việt Nam

Tổng quan

Dựa trên thành công lâu dài của Việt Nam trong ngành WASH và nhằm giải quyết vấn đề phát triển tụt hậu ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu Ngân hàng Thế giới tài trợ một Chương trình vì Kết quả PforR để củng cố chương trình Mục tiêu quốc gia của chính phủ và các chương trình kế nhiệm ở 21 tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, nơi tình trạng vệ sinh nông thôn ở mức thấp nhất. Để hỗ trợ chính phủ thực hiện chương trình với hiệu quả cao, Ngân hàng Thế giới đã bổ sung chương trình hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực của chính quyền trung ương và địa phương ở các tỉnh của dự án. Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật, cuộc điều tra đã được tiến hành ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, với sự tham gia của các chủ hộ gia đình, bà mẹ và người chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi. 400 hộ đã tham gia điều tra đầu kì trước can thiệp, dữ liệu bao gồm: i) danh sách hộ gia đình và nhân khẩu, ii) tình hình vệ sinh và sử dụng nước (cơ sở hạ tầng và hành vi); iii) kiến thức, thái độ và thực tiễn, bao gồm thói quen rửa tay bằng cách sử dụng nhật kí nhãn dán, và iv) tiếp cận các chương trình vệ sinh.

 

Nhiệm vụ chính:

  • Kiểm tra phương pháp nhật ký nhãn dán để thu thập số liệu về thói quen rửa tay của phụ nữ.
  • Xây dựng kế hoạch thực địa.
  • Cài đặt hệ thống thu thập dữ liệu.
  • Điều tra hộ gia đình qua chọn lựa ngẫu nhiên.
  • Viết báo cáo tổng kết điều tra.

Thời gian

03/2017 – 06/2017

KHÁCH HÀNG