Khảo sát dự án giảm khí thải trong nông nghiệp AgResults Việt Nam

Tổng quan

MDRI hợp tác với DFID và Abt Associates để khảo sát 2000 nông dân ở Thái Bình về mô hình cuộc thi có thưởng AgResults tại Việt Nam. AgResults là một dự án đa quốc gia nhằm khuyến khích các sáng kiến nông nghiệp từ khu vực tư nhân qua việc thiết kế và tổ chức các cuộc thi treo thưởng dựa trên kết quả đạt được của các dự án tham dự (“pay-for-results”). Tại Việt Nam, mục tiêu của AgResults là khuyến khích sự phát triển và áp dụng của các công nghệ giảm thiểu khí thải trong việc trồng lúa, cũng qua mô hình cuộc thi có thưởng.

Mục đích chính của nghiên cứu là thu thập dự liệu và đánh giá tác động của chương trình AgResults tại tỉnh Thái Bình. Dữ liệu được thu thập sẽ giúp DFDI và Abt Associates có thêm thông tin để đánh giá và cải thiện mô hình AgResults về sau.

 

Nhiệm vụ chính:

• Lên kế hoạch và quản lý dự án khảo sát
• Dịch, chỉnh sửa, số hóa, và thử nghiệm bảng hỏi.
• Tuyển chọn và tổ chức tập huấn điều tra viên. Soạn nội dung tập huấn và sổ tay điều tra viên.
• Thu thập dữ liệu và giám sát chất lượng.
• Xử lý và nộp 2 data đã làm sạch (khảo sát vụ xuân, khảo sát vụ hè)
• Soạn thảo tài liệu khảo sát và báo cáo khảo sát cuối cùng.

Thời gian

07/2020- 01/2021

KHÁCH HÀNG