Khảo sát người hưởng lợi của chương trình khuyết tật do USAID tài trợ

Tổng quan

TỔNG QUAN
MDRI là đơn vị thực hiện dự án “Khảo sát Người hưởng lợi của chương trình khuyết tật do USAID tài trợ”. Các hoạt động hỗ trợ lĩnh vực khuyết tật của USAID bao gồm nhiều mảng: y tế (bộ phận giả và chỉnh hình, phục hồi chức năng), giáo dục (môi trường hòa nhập và giáo dục đặc biệt), và xã hội (hỗ trợ việc làm, phục hồi năng lực làm việc và các tổ chức của người khuyết tật) ngành. Ngoài ra, chương trình cũng tham gia vào việc phát triển và hỗ trợ chính sách cho người khuyết tật ở Việt Nam. Chương trình của USAID/Việt Nam hỗ trợ tất người khuyết tật, không xét đến nguyên nhân của tình trạng khuyết tật.

Để đo lường tác động của những sự hỗ trợ này đối với cuộc đời của người khuyết tật, USAID muốn tiến hành Khảo sát đối tượng hưởng lợi của chương trình. Khảo sát này sẽ cung cấp thông tin cần thiết để trả lời các câu hỏi quan trọng về các loại hình can thiệp được tiếp nhận, ảnh hưởng của chúng lên cuộc sống của những người hưởng lợi và mức độ mà các đối tượng thụ hưởng nhận thức pháp luật để bảo vệ quyền của mình. Thông tin này như một cơ sở hợp lý cho USAID là một cơ quan tài trợ để giới thiệu chương trình sửa đổi xây dựng tốt hơn trong những giai đoạn tiếp theo của chương trình tại Việt Nam.

Thời gian

03/2015 – 06/2015

KHÁCH HÀNG