Đánh giá thực trạng nghèo dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 – 2012

Tổng quan

Dự án có mục tiêu: (i) Đánh giá tình trạng nghèo dai dẳng trong các nhóm dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 -2012; (ii) Phân tích các bài học từ các chương trình giảm nghèo trước đây, (iii) Xác định các yếu tố rào cản có thể ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và thụ hưởng tối đa từ các chương trình/chính sách giảm nghèo đối với các nhóm dân tộc thiểu số trong giai đoạn trên và (iii) Đưa ra các khuyến nghị sâu sắc và thực tiễn cho các chương trình/chính sách giảm nghèo theo hướng phù hợp với các yêu cầu đặc thù của các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau ở Việt Nam, giai đoạn 2012 – 2016 (hướng tới đạt được các mục tiêu lâu dài vào năm 2020).

 

Nhiệm vụ chính:

  • Cập nhật thực trạng nghèo DTTS đến năm 2012 trong đó: (i) Xác định trong các nhóm DTTS: người nghèo DTTS là ai? Họ ở đâu? Tại sao họ nghèo? (ii) Căn cứ các mục tiêu và kết quả giảm nghèo giai đoạn 2007-2012, dựa trên các hỗ trợ tiếp nhận và các mục tiêu giảm nghèo đạt ra trong các chương trình, chính sách của chính phủ, phân tích, xác định xu hướng và thành tựu giảm nghèo giữa các nhóm DTTS, lưu ý tới các nhóm đạt được tỉ lệ nghèo cao nhất và thấp nhất.
  • Tìm hiểu nguyên nhân một số nhóm DTTS thành công hơn trong giảm nghèo so với một số nhóm khác? Lý giải vì sao một số nhóm DTTS còn bị chậm trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và không đạt được các mục tiêu giảm nghèo quốc gia.
  • Nghiên cứu tại bàn, rà soát, phân tích mức độ thành công của các chương trình/chính sách giảm nghèo giai đoạn 2002-2012.
  • Phân tích những khác biệt về đặc điểm văn hóa-xã hội và tập quán sinh kế giữa nhóm dân tộc thành công nhất và nhóm chư thành công nhất trong giảm nghèo. Từ đó xác định các nguyên nhân/rào cản có thể gây ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ công, chinhs ách phát triển của các nhóm DTTS khác nhau, các yếu tố dẫn đến thành công và chưa thành công trong giảm nghèo giữa các nhóm DTTS điển hình.
  • Phân tích đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công và thụ hưởng khác nhau từ các chương trình giảm nghèo 2007-2012 giữa các nhóm DTTS khác nhau. Thực hiện đánh giá nhanh nhân học qua một số nhóm DTTS điển hình ở Việt Nam.
  • Tổng hợp các khuyến nghị về các chính sách giảm nghèo từ các nghiên cứu và van bản chính sách thời kỳ 2006-2012, rà soát việc thực hiện các khuyến nghị.
  • Viết báo cáo tổng hợp phân tích toàn diện thực trạng nghèo DTTTS hiện nay trên cơ sở kết hợp các kết quả nghiên cứu ở các hoạt động phía trên.

Thời gian

9/2013 – 2/2014

KHÁCH HÀNG