Khảo sát hộ gia đình lặp về “Tác động của các cú shock lên tính dễ tổn thương dẫn đến nghèo đói: Hệ quả phát triển của các nền kinh tế mới nổi Đông Nam Á”

Tổng quan

TỔNG QUAN
Chủ đề của dự án này là phân tích vai trò của các cú shock và rủi ro của sự phát triển tại các nước nghèo và các nền kinh tế thị trường mới nổi. Trọng tâm của nghiên cứu các yếu tố này khái niệm tính dễ tổn thương. Các nước trong nghiên cứu gồm Thái Lan và Việt Nam, những quốc gia đã trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế cao và thành công trong giảm nghèo cũng như đã vấp phải nhiều cú shock và đã thực hiện nhiều chiến lược đối phó với khủng hoảng.

Cả 2 nước, mặc dù theo nhiều cấp độ khác nhau, thể hiện một sự bất bình đẳng theo khu vực ngày càng tăng với sự hiện hữu của “những nhóm nghèo thiểu số”. Cho tới năm 2013, dự án đã thực hiện cuộc khảo sát lặp thứ 4 tại 3 tỉnh Việt Nam gồm Thừa Thiên Huế, Dak Lak và Hà Tĩnh. Cuộc khảo sát này nhằm tới đánh giá điều kiện sống của cư dân vùng nông thôn, đo khả năng chống chịu của các hộ gia nh với các cú shock quan trọng.

Thời gian

2007 – 2013

KHÁCH HÀNG