Khảo sát Cuối kỳ Dự án “Cải tiến kinh doanh thông qua dự báo mùa vụ cho cà phê tại Việt Nam” (WeFoCoS)

Tổng quan

Dự án “Cải tiến kinh doanh thông qua dự báo mùa vụ cho cà phê tại Việt Nam” (WeFoCos) nhằm cung cấp hệ thống dự báo khí hậu có điều chỉnh mục tiêu và bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định kèm theo cho người dân trồng cà phê. Những giải pháp này sẽ không chỉ nâng cao lợi nhuận của các hệ thống canh tác hiện tại mà còn cải thiện khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và tính bền vững về môi trường của các hệ thống này. CIAT và RTA thực hiện khảo sát đầu kỳ của dự án vào năm 2019 với 400 hộ nông dân và MDRI hỗ trợ cài đặt ứng dụng RTWork cho người nông dân trong khảo sát giữa kỳ năm 2021.

Khảo sát cuối kỳ được thực hiện với 300 hộ nông dân trồng cà phê tại Đắk Lắk và Lâm Đồng (đã tham gia khảo sát đầu kỳ của dự án) nhằm đo lường nhận thức của nông dân về tính hữu ích của ứng dụng RTWork, cũng như những thay đổi trong việc thích ứng với khí hậu của các phương thức canh tác.

Nhiệm vụ chính: 

  • Thử nghiệm công cụ khảo sát
  • Phỏng vấn các thành viên hộ gia đình có liên quan bằng ứng dụng khảo sát RTA
  • Làm sạch dữ liệu và kiểm soát chất lượng dữ liệu
  • Cung cấp bộ số liệu liệu
  • Soạn thảo báo cáo số liệu và báo cáo thực địa

 

Ảnh: Đỗ Thị Mỹ Chi

Thời gian

05 – 07/2022

KHÁCH HÀNG