Hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình xã hội dân sự của Cơ quan Viện trợ phát triển Ai-len tại Việt Nam, Lào và Campuchia

Tổng quan

TỔNG QUAN
Ai-len là một nhà tài trợ cam kết với ý tưởng rằng mọi người đều có vai trò trong việc giảm nghèo và công dân có quyền và trách nhiệm tham gia và tác động đến các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Các tổ chức xã hội dân sự cho phép người dân cùng nhau hành động và tham gia vào quá trình phát triển của cộng đồng, quốc gia của họ, dù là thông qua việc yêu cầu chính phủ cung cấp dịch vụ tốt hơn, kiểm soát việc chính quyền giữ trách nhiệm hay cùng nhau hành động để đáp ứng những nhu cầu của chính họ.

Tại Việt Nam, Campuchia và Lào, Cơ quan Viện trợ Phát triển Ai-len cam kết với điều này và hiểu rằng khối xã hội dân sự năng động đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển bền vững. Các tổ chức xã hội dân sự không chỉ cung cấp các dịch vụ cần thiết, đặc biệt là tới những người nghèo và đối tượng khó tiếp cận, mà còn có thể đóng góp chiến lược vào quá trình phát triển, tăng cường tính giải trình của chính phủ, thử nghiệm những cách tiếp cận mới và đưa ra những ý tưởng đổi mới chính sách. Mục tiêu chung của những hỗ trợ mà Cơ quan Viện trợ Phát triển Ai-len đang thực hiện là nhằm hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự để thúc đẩy và cải thiện vai trò của khối này trong sự phát triển của đất nước và quá trình dân chủ hóa. Đọc thêm về chương trình này (Vietnam Civil Society Facility)

Do các đối tác xã hội dân sự mở rộng về địa lý cũng như số lượng, MDRI được tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức xã hội dân sự nhận tài trợ từ Cơ quan Viện trợ Phát triển Ai-len trong năm 2016. Các mục tiêu chính bao gồm:

Đánh giá năng lực tổ chức;
Giám sát các dự án với mục tiêu đã đưa ra;
Xây dựng năng lực và kết nối mạng lưới; và
Điều phối việc hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự và củng cố năng lực của các tổ chức, đóng góp vào những phản hồi tích cực và hài hòa, ghi nhận vào khung giám sát các tổ chức xã hội dân sự của Cơ quan Viện trợ Phát triển Ai-len
Hình ảnh từ Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN, một tổ chức được hỗ trợ bởi Cơ quan Viện trợ Phát triển Ai-len.

Thời gian

01/2016 – 12/2016

KHÁCH HÀNG