Dự án sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu: Tăng cường năng lực của cộng đồng trong phòng, giảm nhẹ và ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan

Tổng quan

Dự án hỗ trợ Giảm nghèo miền núi phía bắc II được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, tại 2.366 làng, 230 xã và 27 quận thuộc 6 tỉnh. Trong khuôn khổ dự án NMPRP-II, MDRI đang thực hiện nghiên cứu hỗ trợ Hợp phần 3.5 từ tháng 12/2012 đến 09/2013. Hợp phần 3.5 “Bảo vệ tài sản của cộng đồng và hộ gia đình” có mục đích nâng cao kiến thức và năng lực của cộng đồng trong giảm thiểu các tác động của thiên tai và đẩy mạnh các nỗ lực xử lý rủi ro trong đầu tư, thiết kế và triển khai dự án. Nghiên cứu được thực hiện ở 230 xã, 27 huyện ở 6 tỉnh miền núi phía Bắc: Hòa Bình, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái và Lai Châu với ba mục tiêu chính: Đánh giá rủi ro và mức độ bị tổn thương đối với thiên tai và biến đổi khí hậu của các xã hưởng lợi trong NMPRP-II cũng như đánh giá tác động lên các hoạt động sinh kế chính trong vùng dự án Phân tích năng lực ứng phó với các rủi ro thời tiết của cán bộ xã, cán bộ dự án NMPRP-II tại xã và cán bộ thôn bản Phát triển các mô hình sinh kế ứng phó có khả năng thích ứng và tăng thu nhập cho hộ Để thực hiện Nghiên cứu, MDRI đã phối hợp với rất nhiều nhà nghiên cứu và cán bộ dự án thuộc các cơ quan tổ chức ở cấp trung ương, cấp tỉnh, huyện và xã. Các phát hiện chính sẽ được công bố vào hội thảo tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 9/2013.

KHÁCH HÀNG