Dự án Tư vấn Khảo sát về Công nghệ tài chính và Tiếp cận tài chính ở Việt Nam (Điều tra khảo sát Công nghệ tài chính hộ gia đình ở Việt Nam)

Tổng quan

Quốc gia: Việt Nam

Địa bàn khảo sát: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Nam, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện: 03/2019 – 07/2019

Chi tiết dự án:

Dự án bao gồm các hợp phần về thiết kế và triển khai khảo sát điều tra về tình hình sử dụng công nghệ tài chính ở các hộ gia đình tại một số nước châu Á nhằm tìm hiểu về những yếu tố tác động tới việc sử dụng công nghệ tài chính cũng như phân tích tác động của công nghệ tài chính tới hành vi tài chính của các hộ gia đình ở châu Á. Là một hợp phần của Dự án, điều tra khảo sát về công nghệ tài chính hộ gia đình ở Việt Nam được triển khai nhằm thu thập dữ liệu từ các hộ gia đình đang sinh sống ở cả khu vực nông thôn và thành thị ở Việt Nam. Cuộc điều tra khảo sát do Viện nghiên cứu phát triển Mekong thực hiện với hơn 1000 hộ dân tại 5 địa bàn rải rác trên cả nước: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Nam, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh với mục tiêu tìm hiểu về những nhân tố có ảnh hưởng tới việc sử dụng công nghệ tài chính trong các hộ gia đình ở Việt Nam, theo đó góp phần giúp chính phủ đưa ra những đối sách hợp lý.

Công việc cụ thể: 

  • Thiết kế bảng hỏi điều tra với sự tham vấn của các chuyên gia thuộc Viện Ngân hàng phát triển châu Á, phát triển phần mềm bảng hỏi trên công cụ điều tra là máy tính bảng, tuyển dụng và đào tạo cán bộ khảo sát, tiến hành khảo sát thử bảng hỏi;
  • Triển khai cuộc khảo sát dưới sự giám sát chặt chẽ của Viện Ngân hàng phát triển châu Á;
  • Thu thập dữ liệu, tiến hành xử lý, tổng hợp và làm sạch dữ liệu;
  • Cung cấp bộ dữ liệu đã được làm sạch cho Viện Ngân hàng phát triển châu Á;
  • Cung cấp Báo cáo điều tra khảo sát với các nội dung về phương pháp điều tra, quy trình thực địa, kinh nghiệm thu được và kết quả điều tra.

Thời gian

03/2019 - 07/2019

KHÁCH HÀNG