Khảo sát đầu kì chỉ số trao quyền cho phụ nữ trong nông nghiệp (WEAI)

Tổng quan

Trong tháng 7/2016, MDRI đã tổ chức khóa tập huấn điều tra viên cho Khảo sát đầu kỳ Chỉ số trao quyền cho phụ nữ trong nông nghiệp (WEAI) tại Bình Định. Tại đây, các điều tra viên (ĐTV) đã được học những khái niệm và vấn đề cơ bản về giới, cũng như cách áp dụng WEAI vào việc thực hiện các sáng kiến nâng quyền cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới. Sau khi kết thúc khóa tập huấn, các điều tra viên đã được triển khai đến các địa phương để tiến hành khảo sát thực địa. Khảo sát đầu kỳ WEAI là một hợp phần của chương trình “Nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông nghiệp” (EOWE) do Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) thực hiện, với sự tài trợ của quỹ FLOW của Chính phủ Hà Lan.

Chương trình được triển khai trong vòng 5 năm tại Kenya và Việt Nam nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nữ. Tại Việt Nam, chương trình FLOW/EOWE được thực hiện tại 4 tỉnh miền Trung là Quảng Bình, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận. Khảo sát đầu kỳ WEAI là một hợp phần của chương trình “Nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông nghiệp” (EOWE) do Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) thực hiện, với sự tài trợ của quỹ FLOW của Chính phủ Hà Lan. Chương trình được triển khai trong vòng 5 năm tại Kenya và Việt Nam nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nữ. Tại Việt Nam, chương trình FLOW/EOWE được thực hiện tại 4 tỉnh miền Trung là Quảng Bình, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Với nhiệm vụ triển khai khảo sát đầu kỳ WEAI, MDRI sẽ tiến hành phỏng vấn 770 hộ gia đình thuộc 4 tỉnh tham gia dự án. Các thông tin về sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế – xã hội và vai trò của người nam và nữ chính trong mỗi hộ gia đình sẽ được thu thập nhằm đo lường mức độ nâng quyền phụ nữ cũng như mức độ bất bình đẳng giới trong các hộ gia đình và cộng đồng. Kết quả thu được từ cuộc khảo sát sẽ được sử dụng để xây dựng các chỉ số cơ sở cho việc thực hiện chương trình, cũng như thiết lập tiêu chuẩn để đánh giá dự án sau này.

Thời gian

07/2016 – 09/2016

KHÁCH HÀNG