LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668

CHUYÊN MÔN

Nghiên cứu xã hội học

Đánh giá tác động

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Thống kê và Vận trù học, Đại học RMIT, Australia

GIỚI THIỆU

Nguyễn Thị Thu Oanh tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Thống kê và Vận trù học loại ưu tại Đại học RMIT – Úc theo Chương trình Học bổng Chính phủ Úc. Trước khi gia nhập MDRI, Oanh đã làm việc 14 năm cho Tổng cục Thống kê – nơi Oanh có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án thống kê cấp quốc gia. Tại MDRI, Oanh đã thực hiện một số dự án, như Phân tích bất bình đẳng đa chiều và đánh giá tác động các chương trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.